fra

u.now UG (begrænset ansvar)
Karl-Marx-Straße 165
12043 Berlin

- i det følgende: u.nu -

§ 1 Generel information

 1. Disse generelle vilkår og betingelser (GTC) gælder for alle kontrakter, der indgås mellem u.now og kunden.
 2. u.now tilbyder kunden tjenester inden for oprettelse og udvikling af hjemmesider samt design- og grafiktjenester, rådgivning om kampagner på sociale medier og andre tjenester inden for fotografering, film og video. Det specifikke omfang af tjenester er genstand for individuelle aftaler eller tilbuddet mellem u.now og kunden.
 3. u.now indgår ikke kontrakter med forbrugere eller privatpersoner.
 4. u.now er berettiget til i eget navn og for egen regning at udlicitere de nødvendige ydelser til underleverandører, som igen kan anvende underleverandører. u.now forbliver kundens eneste kontraktpart. Brug af underleverandører må ikke finde sted, hvis det er indlysende for u.now, at deres brug er i strid med kundens berettigede interesser.
 5. Aftaleparterne forpligter sig til hver især at udpege en kontaktperson, som følger den pågældende ordre, og som er bemyndiget til at afgive juridisk bindende hensigtserklæringer.
 6. Medmindre det udtrykkeligt er aftalt, anerkender u.now ikke vilkår og betingelser, der anvendes af kunden, og som afviger fra disse vilkår og betingelser.

§ 2 Kundens forpligtelser til at samarbejde

 1. Hvis kunden forsyner u.now med tekster, billeder eller andet indhold, skal kunden sikre, at dette indhold ikke krænker tredjeparts rettigheder (f.eks. ophavsret) eller andre juridiske normer. I denne sammenhæng skal det bemærkes, at u.now ikke er juridisk autoriseret til at yde juridisk rådgivning til kunden. u.now er især ikke forpligtet til og juridisk ude af stand til at kontrollere kundens forretningsmodel og/eller de værker, der er oprettet eller erhvervet af kunden (layout, grafik, tekster osv.) for deres kompatibilitet med gældende lov. u.now vil især ikke udføre nogen varemærkesøgninger eller andre kontroller for modstridende ejendomsrettigheder i forhold til de værker, der leveres af kunden. I det omfang kunden giver specifikke instruktioner vedrørende det arbejde, der skal produceres, er han selv ansvarlig for dette.
 2. Kunden er forpligtet til at levere de oplysninger, data, værker (f.eks. data til aftryk, databeskyttelsesforordning, grafik osv.) og adgange, som han har givet med henblik på ordreudførelse, fuldstændigt og korrekt. Han skal også sikre, at de instruktioner, han giver, er i overensstemmelse med den gældende lovgivning. Dette gælder i særdeleshed også for databeskyttelsesforpligtelser. u.now er ikke bemyndiget til at informere eller rådgive kunden om love, der er relevante for databeskyttelse, og påtager sig intet ansvar for oprettelsen af et GDPR-kompatibelt websted. u.now råder udtrykkeligt kunden til at konsultere en passende ekspertrådgiver med hensyn til GDPR, hvorved u.now gerne yder support i denne henseende.
 3. Med forbehold for afvigende individuelle aftaler er kunden ansvarlig for at fremskaffe materialet til design af hjemmesiderne og andre værker (f.eks. grafik, videoer) og skal stille dette til rådighed for u.now i god tid. Hvis kunden ikke stiller dette til rådighed og ikke giver yderligere specifikationer, kan u.now efter eget skøn bruge billedmateriale fra almindelige udbydere (f.eks. udbydere af stockfoto-tjenester) eller forsyne de tilsvarende dele af hjemmesiden med en pladsholder under hensyntagen til kravene til copyright-mærkning.
 4. Kunden garanterer ikke at foretage selvstændige ændringer, udvidelser eller andre systemindstillinger, så længe u.now arbejder på den eksisterende ordre. Ændringer kan derefter foretages uafhængigt, for så vidt som dette sker i samråd med u.now.
 5. u.now er på ingen måde ansvarlig over for kunden for forsinkelser og forsinkelser i realiseringen af projekter, der skyldes for sent (nødvendigt) samarbejde eller input fra kunden.
 6. Hvis kunden ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til denne klausul, kan u.now opkræve kunden for de ekstra udgifter, der er opstået som følge heraf.
 7. For fast aftalte og blokerede tidsintervaller eller deadlines, som kunden ikke overholder og ikke aflyser i god tid, opkræver u.now 75% af den medgåede tid, beregnet til den aftalte dagspris.
 8. u.now er berettiget til at ophæve kontrakten, hvis kunden ikke opfylder sin forpligtelse til at samarbejde i henhold til § 642 BGB. u.now vil give kunden en rimelig frist til at rette op på dette. Kontrakten anses for annulleret, hvis handlingen ikke er udført inden fristens udløb.

§ 3 Oprettelse af hjemmesider ved hjælp af agile metoder

 1. Medmindre andet er aftalt individuelt, er hjemmesiden oprettet på grundlag af agile metoder. De øvrige bestemmelser i disse GTC forbliver upåvirkede. Søgemaskineoptimering (SEO) er kun forpligtet, hvis det er udtrykkeligt aftalt.
 2. Genstanden for kontrakter om oprettelse af hjemmesider mellem u.now og kunden er generelt udvikling af nye hjemmesider eller udvidelse af eksisterende hjemmesider (f.eks. integration af nye grænseflader) i overensstemmelse med kundens tekniske og/eller designmæssige specifikationer. 
 3. Medmindre andet er aftalt, er de oprettede websteder optimeret til alle aktuelle browsere i deres respektive aktuelle versioner (i hvert tilfælde de sidste to versioner af browseren). Optimering til mobile enheder skyldes kun, hvis dette er udtrykkeligt aftalt.
 4. De aftalte tjenester i detaljer er resultatet af det tilbud, der er indgået individuelt mellem u.now og kunden, og accepten heraf. Til dette formål sender kunden først en forespørgsel til u.now med en så præcis beskrivelse som muligt af det ønskede webstedsindhold (kreativt indhold såsom billeder, layout, logoer osv. skal specificeres og leveres af kunden). Denne forespørgsel udgør en invitation til at afgive et tilbud fra u.now. u.now vil efter bedste overbevisning kontrollere kundens ideer, der er beskrevet i forespørgslen, for fuldstændighed, egnethed, klarhed, gennemførlighed og konsistens og vil udarbejde et tilbud baseret på de ønsker, der følger af kundens forespørgsel. En kontrakt mellem u.now og kunden er først indgået, når kunden accepterer tilbuddet.
 5. Undersøgelse eller erhvervelse af rettigheder, erhvervelse af værktøjer (f.eks. statistik) eller certifikater (f.eks. SSL / TLS) eller levering af udviklings-, applikations- eller anden dokumentation leveres kun af u.now, hvis dette udtrykkeligt er aftalt i en individuel kontrakt.
 6. Kunden kan få adgang til udviklingsstedet efter forudgående forespørgsel og indføre kundeønsker, for så vidt som disse er omfattet af det oprindeligt aftalte omfang af tjenester. Sådanne tilpasninger bliver en del af den oprindelige kontrakt, hvis begge kontraherende parter er enige i tekstform (f.eks. via e-mail eller lignende). I alle andre henseender er u.now kun forpligtet til at producere de funktioner/genstande, der er anført i tilbuddet, eller til at levere den aftalte service. Eventuelle tillægsydelser skal aftales og afregnes særskilt.
 7. Så snart hjemmesiden er færdig, vil u.now bede kunden om at acceptere hjemmesiden.
 8. En forudsætning for u.now's aktiviteter er, at kunden forsyner u.now med alle de data, der er nødvendige for realiseringen af projektet (tekster, skabeloner, grafik osv.) i en passende form, før ordren påbegyndes. Hvis kunden ikke opfylder denne forpligtelse, kan u.now opkræve kunden for den ekstra tid, der kræves.
 9. Der er ingen ret til offentliggørelse af grafik, kildekoder, (udviklings)dokumentation, manualer og anden yderligere dokumentation - med forbehold for afvigende udtrykkelige individuelle aftaler.
 10. Vederlaget for oprettelsen af hjemmesiden er genstand for en individuel kontraktlig aftale mellem parterne. I alle andre henseender gælder de lovmæssige bestemmelser.

§ 5 Særlige bestemmelser for vedligeholdelse af hjemmesider

 1. Efter færdiggørelsen af hjemmesiden og/eller enkelte dele heraf kan u.now tilbyde kunden vedligeholdelses- og plejetjenester i relation til hjemmesiden. u.now kan også tilbyde vedligeholdelse af tredjeparts hjemmesider. u.now er dog ikke forpligtet til at give et sådant tilbud, og kunden er heller ikke forpligtet til at gøre brug af de yderligere tjenester, der tilbydes af u.now. Tilsvarende aftaler er udelukkende genstand for individuelle aftaler.
 2. Indholdet af vedligeholdelseskontrakterne er fjernelse af funktionsfejl og opdatering af hjemmesiden til almindelige webbrowsere i deres aktuelle version efter behov. Yderligere detaljer, såsom regelmæssig vedligeholdelse, kan aftales i individuelle kontrakter, hvis det er nødvendigt.
 3. En forudsætning for vedligeholdelse er, at det indhold, der skal vedligeholdes, er kompatibelt med u.now's systemer. Kompatibiliteten kan især forringes af forældede komponenter i det indhold, der skal vedligeholdes, eller af uautoriserede ændringer fra kundens side. Hvis kompatibiliteten ikke er garanteret, skal kunden selv sørge for dette (f.eks. ved hjælp af passende opdateringer) eller give u.now en separat opgave med at fastslå kompatibiliteten.
 4. u.now er ikke ansvarlig for funktionsfejl og inkompatibilitet forårsaget af uautoriserede ændringer foretaget af kunden eller på grund af andre fejl, som u.now ikke er ansvarlig for; bestemmelserne under "Ansvar og skadesløsholdelse" forbliver upåvirket af dette.
 5. Medmindre andet er aftalt, omfatter vedligeholdelse kun den tekniske opdatering af hjemmesiden, men ikke opdatering af dens indhold. u.now er ikke ansvarlig for opdatering af den juridiske meddelelse eller privatlivspolitikken.

§ 6 Tryk

 1. Genstanden for designkontrakter i printsektoren mellem u.now og kunden er generelt udviklingen af kundens designspecifikationer for printprodukter (f.eks. design af bannere, brevpapir, plakater, flyers, klistermærker til køretøjer eller butiksvinduer, tekstiler, etiketter, flaskedesign eller logodesign). Designkontrakter, der indgås mellem parterne, er kontrakter om arbejde i henhold til § 631 ff. BGB. Et afvigende omfang af ydelserne kan aftales mellem parterne i individuelle kontrakter.
 2. De ydelser, der aftales i detaljer, er resultatet af den individuelle kontrakt, der indgås mellem u.now og kunden. Til dette formål sender kunden først en forespørgsel til u.now med en så præcis beskrivelse som muligt af de ønskede designtjenester. Denne forespørgsel udgør en invitation til u.now om at afgive et tilbud. u.now kontrollerer efter bedste overbevisning kundens ideer beskrevet i forespørgslen for fuldstændighed, egnethed (med undtagelse af juridisk egnethed, især med hensyn til tredjeparts rettigheder), klarhed, gennemførlighed og konsistens og udarbejder et tilbud på grundlag af de ønsker, der fremgår af kundens forespørgsel. En kontrakt mellem u.now og kunden er først indgået, når kunden accepterer tilbuddet.
 3. Når kontrakten er indgået, diskuteres kundens krav ved en yderligere briefing, hvis det er nødvendigt, og specifikationerne konkretiseres. På dette tidspunkt kan kundeanmodninger introduceres, forudsat at de er dækket af det oprindeligt aftalte omfang af tjenester. Justeringer bliver en del af den oprindelige kontrakt, hvis begge kontraherende parter er enige i tekstform. I modsat fald er u.now kun forpligtet til at producere de varer, der er anført i kontrakten. Eventuelle tillægsydelser skal aftales og honoreres særskilt.
 4. Så snart den aftalte ydelse er udført, vil u.now bede kunden om at acceptere arbejdet.
 5. Medmindre andet er aftalt, har kunden ret til en korrektionssløjfe. Reklamationer vedrørende den kunstneriske udformning er generelt udelukket. Hvis kunden ønsker at foretage yderligere ændringer, skal han bære de ekstra omkostninger.
 6. En forudsætning for u.now's aktiviteter er, at kunden forsyner u.now med alle de data, der kræves til realisering af projektet (tekster, skabeloner, grafik osv.), i deres helhed og i en passende form, før ordren påbegyndes. u.now er på ingen måde ansvarlig over for kunden for forsinkelser og forsinkelser i realiseringen af projekter forårsaget af sent (nødvendigt) samarbejde eller input fra kunden. Hvis kunden ikke opfylder denne forpligtelse, kan u.now opkræve kunden for den tid, der er brugt som følge heraf.
 7. Vederlaget er genstand for en individuel kontraktlig aftale mellem parterne. I alle andre henseender gælder de lovmæssige bestemmelser.
 8. Medmindre andet er aftalt i kontrakten og ikke kan forventes ud fra kontraktens formål, er u.now kun forpligtet til at levere en trykfil (f.eks. PDF, TIFF, JPG eller PNG) ud over de kontraktligt aftalte serviceelementer ved oprettelse af trykprodukter. Kunden har ikke ret til at modtage en redigerbar fil (f.eks. Word, Photoshop, Illustrator, Indesign).

§ 7 Video og fotografering

 1. u.now skaber professionelle videoer og fotografier til sine kunder. De nærmere aftalte ydelser fremgår af den individuelle kontrakt, der indgås mellem u.now og kunden. Til dette formål sender kunden først en forespørgsel til u.now med en så præcis beskrivelse som muligt af de krævede tjenester. Denne forespørgsel udgør en opfordring til u.now om at afgive et tilbud. u.now kontrollerer efter bedste overbevisning kundens ideer, der er beskrevet i forespørgslen, for fuldstændighed, egnethed (med undtagelse af juridisk egnethed, især med hensyn til tredjeparts rettigheder), klarhed, gennemførlighed og konsistens og udarbejder et tilbud på grundlag af de ønsker, der fremgår af kundens forespørgsel. En kontrakt mellem u.now og kunden er først indgået, når kunden accepterer tilbuddet.
 2. Kundens specifikationer skal tages i betragtning efter u.now's bedste viden og overbevisning. De kontraherende parter anerkender, at skabelsen af videoer og fotografier er en kreativ tjeneste, der kræver en høj grad af kunstnerisk frihed. u.now skylder derfor kun at skabe et værk, der svarer til kundens ønsker i henhold til sin egen erfaring og vurdering. Klager vedrørende den kunstneriske udformning er generelt udelukket.
 3. Medmindre andet er aftalt, har kunden ret til to korrektionssløjfer med hensyn til billedbehandlingen (f.eks. ved hjælp af filtre og effekter) af de producerede fotografier; en ny produktion af fotografierne er dog udelukket. Klager vedrørende den kunstneriske udformning er generelt udelukket. Hvis kunden ønsker at foretage yderligere ændringer, skal han bære de ekstra omkostninger.
 4. Hvis kunden stiller personer til rådighed til at skabe videoen eller fotografierne (f.eks. sine medarbejdere eller professionelle modeller), er kunden eneansvarlig for at sikre, at de pågældende personer har givet deres samtykke til brugen af optagelserne. Kunden er især ansvarlig for at indgå passende model-frigivelseskontrakter og indhente GDPR-kompatible medarbejderforpligtelser.
 5. Så snart den aftalte ydelse er udført, vil u.now bede kunden om at acceptere arbejdet.
 6. Medmindre andet er aftalt i en individuel kontrakt, kan u.now kræve, at en passende meddelelse om ophavsret placeres på et passende sted på de skabte værker.
 7. Medmindre andet er aftalt i kontrakten og ikke kan forventes ud fra formålet med kontrakten, modtager kunden i princippet kun færdige optagelser til det pågældende formål. Kunden har ikke ret til at modtage rådata eller redigerbare filer (RAW-filer eller lignende).

§ 8 Ophavsretlig beskyttelse, brugsret, selvpromovering

 1. Hvis den afgivne ordre omfatter grafiske ydelser, er dette en kontrakt om ophavsret. Formålet med kontrakten er at skabe det bestilte værk og give brugsrettigheder til dette værk. Bestemmelserne i loven om arbejdsaftaler og loven om ophavsret finder anvendelse.
 2. Alle u.now's arbejder, især udkast, endelige illustrationer, grafiske ydelser og det bestilte arbejde som helhed, er beskyttet som personlige intellektuelle frembringelser af ophavsretsloven, hvis bestemmelser anses for at være aftalt, selv om kravene til et ophavsretligt beskyttet værk, især med hensyn til den krævede skabelsesgrad (§ 2 (2) UrhG), ikke er opfyldt.
 3. Uden samtykke fra u.now må hverken originalen eller gengivelsen af værket, herunder copyright-betegnelsen, ændres. Enhver efterligning af værket eller dele af værket samt det forberedende arbejde er ikke tilladt.
 4. u.now's værker må kun anvendes til den aftalte type anvendelse og det aftalte formål i det aftalte omfang. I mangel af en udtrykkelig skriftlig aftale er formålet med kontrakten kun det formål, som kunden har anerkendt ved afgivelsen af ordren.
 5. u.now giver kunden de brugsrettigheder, der kræves til det respektive formål. Til dette formål gives den simple brugsret, medmindre u.now og kunden indgår en udtrykkelig aftale om det modsatte. Brugsrettighederne tildeles kun efter fuld betaling af det skyldige vederlag.
 6. Overdragelse af tildelte brugsrettigheder til tredjeparter kræver forudgående skriftligt samtykke fra u.now.
 7. Medmindre andet er aftalt, skal u.now angives som ophavsmand ved reproduktion, distribution, udstilling, i publikationer om værket og/eller ved offentlig gengivelse af designs og endelige kunstværker og værket. Hvis kunden overtræder retten til at blive nævnt som ophavsmand, kan u.now kræve en konventionalbod ud over det skyldige honorar for designydelsen på 100 % af det honorar, der er aftalt for brugen, eller, i mangel af en aftale, det passende og sædvanlige honorar. Dette påvirker ikke u.now's ret til at kræve højere erstatning i tilfælde af en specifik beregning af skaden.
 8. Forslag, instruktioner og forslag fra kunden af tekniske, designmæssige eller andre årsager og hans øvrige medvirken har ingen indflydelse på honoraret og udgør ikke en medophavsret, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt.
 9. Uden forudgående skriftligt samtykke fra u.now er kunden ikke berettiget til at ansøge om registrering af formelle ejendomsrettigheder såsom designpatenter, varemærker osv. i relation til designerens design, endelige kunstværk eller andet arbejde.
 10. u.now er berettiget til at bruge værkerne eller dele heraf, design og andre værker, der er skabt i forbindelse med opfyldelsen af ordren, til egen reklame, uanset medie (f.eks. på egen hjemmeside, prøvefolder osv.) og til at henvise til sine aktiviteter for kunden.

§ 9 Levering og håndtering af data

 1. u.now er ikke forpligtet til at udlevere designdata eller andre data (f.eks. indholdsdata, skærmbilleder, udkast osv.) eller databærere, der er blevet skabt i forbindelse med opfyldelsen af ordren, til kunden. Hvis kunden ønsker data eller filer udleveret, skal dette aftales særskilt og betales af kunden.
 2. Risikoen og omkostningerne ved transport af databærere, filer og data bæres af kunden, uafhængigt af transmissionsmåden.
 3. u.now er ikke ansvarlig for fejl i databærere, filer og data, der opstår under dataoverførsel til kundens system.
 4. Efter projektets afslutning og fuld levering af den aftalte service er u.now ikke forpligtet til at opbevare kundens filer.

§ 10 SEO-markedsføring og SEA-kampagner 

 1. u.now tilbyder kunden tjenester inden for bl.a. SEO-markedsføring. Som en del af leveringen af tjenester er u.now kun ansvarlig for implementeringen af foranstaltninger, der efter u.now's egen erfaring kan have en positiv indflydelse på søgemaskinens placering, eller som udtrykkeligt er bestilt af kunden. Dette er en tjenesteydelse i henhold til §§ 611 ff. BGB (TYSK CIVILLOVBOG). Et bestemt resultat (f.eks. en bestemt placering i Googles hitliste) skyldes dog kun inden for rammerne af SEO-tjenester, hvis dette udtrykkeligt er blevet garanteret. Markedsføringstjenester kan opsiges af begge kontraherende parter med et varsel på en (1) måned.
 2. u.now tilbyder også kunden tjenester inden for SEA-kampagner. Som en del af tjenesteydelsen er u.now udelukkende ansvarlig for at fremlægge forslag til effektive søgeord og, efter kundens godkendelse, for at implementere tiltaget (placering af annoncer). Dette er tjenesteydelser i henhold til §§ 611 ff. BGB (TYSK CIVILLOVBOG). Et bestemt resultat (f.eks. salgstal) er ikke forpligtet inden for rammerne af SEA-ydelser, medmindre dette udtrykkeligt er blevet garanteret. u.now har et krav mod kunden om refusion af udgifter med hensyn til de opkrævede annoncer ud over kravet om vederlag for ydelsen. u.now er ikke forpligtet til at kontrollere lovligheden af søgeord. u.now giver forslag til kunden vedrørende booking af søgeord. Kunden er ansvarlig for den juridiske undersøgelse, især med hensyn til tredjeparts varemærkerettigheder og godkendelse af søgeordene, før kampagnen gennemføres.

§ 11 Markedsføring på sociale medier

 1. Administration af konti på sociale medier eller oprettelse af nye konti sker altid i kundens navn og på dennes vegne. Kunden er eller bliver kontraktpartner for det respektive sociale netværk.
 2. Typen og omfanget af den respektive support til den pågældende konto på de sociale medier defineres i detaljer i ordren. Der indgås især en aftale om, hvorvidt bureauet skal administrere de sociale mediekonti uafhængigt eller i samråd med kunden.
 3. De adgangskoder og/eller administratorrettigheder, der modtages fra kunden til de respektive konti på sociale medier, skal behandles strengt fortroligt af u.now. Videregivelse af data til tredjeparter skal undgås gennem sikker opbevaring. De modtagne adgangskoder vil blive returneret til kunden efter kontraktens ophør.
 4. u.now garanterer ikke, at administrationen af de respektive sociale mediekanaler vil resultere i en stigning i antallet af abonnenter, synlighed eller lignende. Desuden påtager u.now sig intet ansvar for tekniske fejl på de enkelte kanaler.
 5. u.now vil også gerne påpege, at der kan være lejlighedsvis blokering eller blokering af kontoen på grund af begrænsninger pålagt af de sociale medieplatforme. Som regel vil dette blive annulleret af den sociale medieplatform inden for kort tid. u.now påtager sig intet ansvar for blokerede eller blokerede sociale mediekonti.

§ 12 Priser og vederlag

 1. Vederlaget for oprettelsen af hjemmesiden eller for andre ordrer er genstand for en individuel kontraktlig aftale mellem parterne og er generelt baseret på tilbuddet. Når ordren afgives, skal der betales et depositum på 30% af ordremængden.
 2. Tilbuddet er på tidspunktet for afgivelse baseret på de aftalte ydelser, tidsmæssige milepæle og det tilsvarende beregnede tidsforbrug i dagspriser mellem parterne. Medmindre andet er aftalt, er dagsprisen EUR 800,00.
 3. I tilfælde af forsinkelse i leveringen af ydelsen (f.eks. på grund af manglende overholdelse af leveringsfrister for tekster osv. fra kundens side), ekstra udgifter eller en ændring af ydelsen er u.now til enhver tid berettiget til at fakturere de faktiske afholdte udgifter.
 4. Fakturaer udstedes den 10. i hver kalendermåned med tilbagevirkende kraft i henhold til de faktiske udgifter.
 5. Betalingsfristen er 14 dage. Hvis betaling ikke sker til tiden, forbeholder u.now sig ret til at opkræve rykkergebyrer og morarenter.
 6. For accepterede tilbud, som ikke bliver til noget på trods af, at der er indgået en kontrakt, skal der betales 10% af ordremængden. Dette skyldes især den tid, som u.now allerede har brugt på indledende diskussioner, beregninger osv.
 7. u.now forbeholder sig en særlig ret til annullering i tilfælde af en betalingsforsinkelse på mere end 20 kalenderdage. Projektet kan til enhver tid øjeblikkeligt stoppes eller sættes på pause af u.now på grund af forsinket betaling. Projektet kan først genoptages, når den udestående betaling er foretaget.

§ 13 Godkendelse

Såfremt der er aftalt en arbejdsydelse, kan u.now kræve, at accepten sker skriftligt; skriftlig accept er kun nødvendig, hvis u.now anmoder kunden om det. Bestemmelserne om accept i den tyske civillovbog forbliver upåvirket. Acceptfristen i henhold til § 640, stk. 2, sætning 1 i BGB er fastsat til 2 uger fra meddelelsen om arbejdets afslutning, medmindre en længere acceptfrist er påkrævet i individuelle tilfælde på grund af særlige omstændigheder, i hvilket tilfælde u.now vil informere kunden separat. Hvis kunden ikke reagerer inden for denne periode eller ikke nægter accept på grund af en mangel, anses arbejdet for at være blevet accepteret. 

§ 14 Garanti for mangler

 1. En ubetydelig mangel berettiger ikke til mangelsbeføjelser. Valget af typen af efterfølgende opfyldelse ligger hos u.now. Forældelsesfristen for mangler og andre krav er et (1) år; denne forkortelse af forældelsesfristen gælder ikke for krav som følge af forsæt, grov uagtsomhed eller skade på liv, lemmer eller helbred fra u.now. Forældelsesfristen begynder ikke at løbe igen, hvis der foretages en erstatningslevering som en del af mangelsansvaret. Ellers forbliver den lovbestemte garanti for mangler upåvirket.
 2. Hvis kunden foretager selvstændige ændringer af den kontraktlige ydelse (f.eks. ændringer eller tilpasninger eller installationer af plug-ins på hjemmesiden eller i kørende systemer), bortfalder alle mangels- og garantikrav fra kundens side.

§ 15 Tildeling af rettigheder

 1. u.now giver kunden - efter kundens fulde betaling af ordren - en simpel brugsret til de tilsvarende arbejdsresultater og/eller de respektive kildekoder på tidspunktet for deres oprettelse. Yderligere rettigheder kan aftales mellem parterne ved hjælp af en individuel kontraktlig aftale.
 2. Medmindre andet er aftalt, giver kunden udtrykkeligt u.now tilladelse til at præsentere projektet for offentligheden på en passende måde med henblik på selvpromovering (referencer/portfolio). Især er u.now berettiget til at reklamere for forretningsforbindelsen med kunden og til at henvise til sig selv som forfatter på alt reklamemateriale og i alle reklameforanstaltninger uden at skulle indhente tilladelse, og uden at kunden er berettiget til noget vederlag for dette.
 3. Desuden er u.now berettiget til at placere sit eget navn med et link på en passende måde i sidefoden og aftrykket på den eller de hjemmesider, der er oprettet af u.now, uden at kunden er berettiget til noget vederlag for dette.

§ 16 Fortrolighed

u.now skal behandle alle forretningstransaktioner, der kommer til deres kendskab, som strengt fortrolige, især, men ikke udelukkende, trykte dokumenter, layouts, storyboards, figurer, tegninger, bånd, billeder, videoer, dvd'er, cd-rom'er, interaktive produkter og andre dokumenter, der indeholder film og/eller hørespil og/eller andet ophavsretligt beskyttet materiale fra kunden eller virksomheder, der er forbundet med kunden. u.now forpligter sig til at pålægge alle medarbejdere og/eller tredjeparter (f.eks. leverandører, grafiske designere, programmører, filmproducenter, lydstudier etc.), der har adgang til ovennævnte forretningstransaktioner, denne fortrolighedsforpligtelse. Fortrolighedsforpligtelsen gælder på ubestemt tid ud over denne kontrakts løbetid.

§ 17 Databeskyttelse

 1. Hvis der indsamles personoplysninger, forpligter u.now sig til udelukkende at behandle dem på et juridisk grundlag. u.now forpligter sig til ikke at videregive nogen data til tredjepart, medmindre kunden har givet sit forudgående samtykke.
 2. Vi vil gerne påpege, at transmission via internettet (f.eks. via e-mail) kan være udsat for sikkerhedssårbarheder. Derfor kan fejlfri og problemfri beskyttelse af tredjepartsdata ikke garanteres fuldt ud. Ansvar fra u.now's side i denne henseende er udelukket.

§ 18 Ansvar / skadesløsholdelse

 1. u.now's ansvar for alle skader er begrænset som følger: I tilfælde af en let uagtsom overtrædelse af en væsentlig kontraktlig forpligtelse ("kardinalforpligtelse") er u.now's ansvar i hvert enkelt tilfælde begrænset til størrelsen af den skade, der kunne forudses på tidspunktet for kontraktens indgåelse, og som er typisk for kontrakten. Kardinalforpligtelser er de forpligtelser, hvis opfyldelse er afgørende for kontraktens korrekte udførelse, og hvis overholdelse en part regelmæssigt kan stole på. Denne ansvarsbegrænsning gælder ikke i tilfælde af grov uagtsomhed eller forsæt eller i tilfælde af obligatorisk lovbestemt ansvar, især i tilfælde af overtagelse af en garanti eller klanderverdig skade på liv, lemmer eller sundhed. Ovenstående ansvarsbestemmelser gælder også med hensyn til u.now's ansvar for stedfortrædende agenter og juridiske repræsentanter.
 2. Kunden skal holde u.now skadesløs for ethvert krav fra tredjepart, der rejses mod u.now på grund af kundens overtrædelse af disse vilkår eller gældende lovgivning.

§ 19 Afsluttende bestemmelser

 1. De kontrakter, der indgås mellem u.now og kunden, er underlagt den materielle lovgivning i Forbundsrepublikken Tyskland med undtagelse af FN's konvention om kontrakter om internationalt salg af varer.
 2. Hvis kunden er en erhvervsdrivende, en offentligretlig juridisk person eller en offentligretlig specialfond eller ikke har noget almindeligt værneting i Tyskland, er parterne enige om, at u.now's hjemsted er værneting for alle tvister, der opstår i forbindelse med dette kontraktforhold; eksklusive værneting berøres ikke heraf.
 3. u.now er berettiget til at ændre disse GTC af objektivt begrundede årsager (f.eks. ændringer i retspraksis, den juridiske situation, markedsvilkår eller forretnings- eller virksomhedsstrategi) og med et rimeligt varsel. Eksisterende kunder vil blive underrettet via e-mail mindst to uger før ændringen træder i kraft. Hvis den eksisterende kunde ikke gør indsigelse inden for den frist, der er angivet i meddelelsen om ændringen, anses deres samtykke til ændringen for at være givet. I tilfælde af en indsigelse er u.now berettiget til at opsige kontrakten ekstraordinært på det tidspunkt, hvor ændringen træder i kraft. Meddelelsen om den påtænkte ændring af disse brugsbetingelser vil henvise til fristen og konsekvenserne af indsigelsen eller dens fravær.
 4. Hvis generelle vilkår og betingelser ikke er blevet en del af kontrakten helt eller delvist eller er ugyldige, forbliver resten af kontrakten effektiv. I det omfang bestemmelserne ikke er blevet en del af kontrakten eller er ugyldige, skal kontraktens indhold reguleres af de lovmæssige bestemmelser.
da_DKDanish